WyBudzeni

KOMUNIKATY i INFORMACJE => Świat, jakiego nie znamy => Wiadomości niemedialne => : BladyMamut (Wed) 28.05.2014, 11:42:46

: Program uwłaszczeniowy
: BladyMamut (Wed) 28.05.2014, 11:42:46
Program uwłaszczeniowy

Z redakcyjnej poczty, od przyjaciela Wolnej Polski, arcy ważny program uwłaszczeniowy, o którym władza nie chce abyś pamiętał/pamiętała. Program jak najbardziej realny i możliwy do wdrożenia w nasze życie. Należy się z nim zapoznać, wydrukować i przekazać dalej. Albo, możesz to drogi rodaku zignorować i cieszyć się euro-sukcesem pana Korwinna Mikke i łudzić utopijnymi wizjami „wolnego rynku”, gdy właściwie wszystko jest w rękach chazarskich satanistów, albo jest uzależnione od kaprysu chazarskich bankierów. Polacy, bez własnego kapitału, mogą konkurować na tzw. „wolnym rynku” jedynie o bycie służącym u obcego i to we własnym kraju.

[align=center:1uh0ymfo]*******************[/align:1uh0ymfo]


Koncepcja Powszechnego Uwłaszczenia

Mgr inż. Jan Grudniewski
Warszawa 12 luty 1995/2014rok

Tyle Ojczyzny - ile ziemi
 Tyle Wolności - ile własności
 Ile - majątku - tyle Władzy


Polski Ruch Uwłaszczeniowy jest politycznym przedstawicielem 9-ciu milionów Polaków, którzy 18 lutego
1995 roku w krajowym referendum głosowali za powszechnym uwłaszczeniem. Ruch Uwłaszczeniowy szczerze zatroskany
o przyszłość naszej Ojczyzny Polski przygotował szereg praktycznych rozwiązań politycznych, gospodarczych
i społecznych, koniecznych do wprowadzenia w życie przez siły polityczne, dla których dobro Narodu i Państwa Polskiego
jest dobrem najwyższym.
 Proponujemy od 1989 r. taką przemianę ustrojową: aby z minionego totalitarnego socjalizmu,
charakteryzującego się potężną własnością państwową i w miarę równym ubóstwem obywateli, przekształcić Polskę
w ustrój demokracji obywatelskiej, tzw. kapitalizm obywatelski wyróżniający się równowagą pomiędzy silną własnością
państwową a równie mocną i stabilną pozycję materialną i polityczną obywateli.
 Od 1992 roku staramy się uświadomić siłom politycznym i społeczeństwu konieczność
zrealizowania Powszechnego Uwłaszczenia, ponieważ po otwarciu granic na zachód Polacy zderzą się
ze społeczeństwami około 4 razy bogatszymi, którzy są w stanie korumpować władzę i wykupywać
Polskę. Wartość państwa polskiego, jego uprzemysłowienie, i bogactwa naturalne dorównują
wartości odpowiednich krajów Zachodnich. Czyli państwa jako całość są równoważne
a społeczeństwa 4 razy biedniejsze. Należy wiec polskie społeczeństwo w miarę równo dokapitalizować
przekazując im udziały w majątku dotychczas państwowym, aby poziomy społeczne narodu wschodu
i zachodu się wyrównały. Będzie wówczas zdrowa rywalizacja a nie kolonializacja społeczeństw
postkomunistycznych.
 Organizowaliśmy dziesiątki spotkań i SYMPOZJI UWŁASZCZENIOWYCH w Warszawie i innych miastach Polski.
Współorganizowaliśmy w 1994 r. w Warszawie MARSZ UWŁASZCZENIOWY w którym wzięło 3000 osób z całego
Kraju. Byliśmy inspiratorami przejęcia w 1993 r. przez NNZZ Solidarność Uwłaszczenia do swojego programu
działania a w 1995 r. inicjatorami Krajowego Referendum Uwłaszczeniowego, gdzie ponad 9 milionów głosujących było
za Uwłaszczeniem a 0,5miliona było przeciw. Ówczesna lewicowa władza SLD nie uznała go za obowiązujące.
 
 Rozpoczęła się rujnująca państwo, gospodarkę przestępcza prywatyzacja , odbierająca pracę Narodowi. Będąca
bardziej sabotażem niż procesem ekonomicznym. W wyniku świadomej i wyrachowanej polityki kolejnych liberalnych
władz rządzących Polską, od zmiany ustroju politycznego w 1989 roku do dnia dzisiejszego prowadzony jest proces
dywersji wobec państwa polskiego oraz ludności polskiej. Ukrytym celem jest likwidacja suwerennego państwa Polskiego,
poprzez wchłonięcie jej terenu pod zarząd proniemieckiej Unii Europejskiej przy wcześniejszym pozbawienie polskich
władz decyzji nad podstawowymi strukturami państwowymi jak: samodzielnym system obronnym, aparatem porządku
wewnętrznego, sądownictwem i prokuraturą, administracją państwową oraz gospodarką wraz z systemem bankowym.
 
Jednym z sposobów odwrócenia tego niszczącego procesu po przejęcie władzy w Polsce przez patriotyczne siły polityczne,
jest przekazanie władzy gospodarczej i praw własności do mienia materialnego w Polsce możliwie najszerszym warstwom
społecznym. Ma to na celu uzyskanie powszechnego politycznego poparcia narodu dla nowej władzy, uruchomienie
potężnych możliwości samodzielnego zabezpieczenia bytu materialnego przez społeczeństwo a także zapobieżenie
sprzeciwom społecznym inspirowanym za pieniądze odsuniętych od władzy sił liberalnych. Obecne reformy Orbana na
Węgrzech świadczą, że proces odzyskania majątku ukradzionego Narodowi Polskiemu sa możliwe do realizacji i dadzą
pozytywne skutki.
 
Problem ten rozwiązuje upowszechniana przez Polski Ruch Uwłaszczeniowy koncepcja Powszechnego Akcjonariatu
opracowana i rozwijana od 1988 roku przez mgr inż. Jana Grudniewskiego, ogłoszona w broszurze pt. „Uwłaszczenie
Narodu Polskiego czyli jak odzyskasz 100 milionów” wyd. POW 1995 r. przyjęta jako część programu ideowego Polskiego
Ruchu Uwłaszczeniowego i innych dbających o naród i państwo organizacji. Niektórzy politycy jak Wałęsa , Olechowski,
AWS wykorzystało naszą koncepcję jako hasła wyborcze ale były to puste slogany głoszone na czas wyborów dla
zwycięskiej kampanii. Jedynie za czasów AWS częściowo zrealizowano cząstkę pierwszego etapu: Uwłaszczenie mieszkań
spółdzielczych, komunalnych i zakładowych. Tylko w dobrze zorganizowanych środowiskach doprowadzono do końca
uwłaszczenie mieszkań. Powstały wówczas tzw. Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez mieszkańców, z których każdy
jest właścicielem swojego mieszkania i ułamkowej części ziemi pod blokiem i w jego otoczeniu. Uwłaszczenie to sprawdziło
się. Bloki mieszkalne Wspólnot Mieszkaniowych wyróżniają się w osiedlach, są lepiej zarządzane, zadbane a czynsze są
mniejsze niż w spółdzielniach molochach. Ponadto nie występują tam przypadki krzywdy ludzkiej jak w Spółdzielniach.
 
- Definicja i założenia wstępne Powszechnego Uwłaszczenia

 Uwłaszczenie jest to ustawowe nadanie aktu własności do części wydzielonego majątku państwowego,
o równej wartości dla każdego uprawnionego obywatela, celem przeprowadzenia pozytywnych zmian ustrojowych
 i przejścia do kapitalizmu obywatelskiego, cechującego się dynamicznym rozwojem gospodarczym, obejmującym
najszersze kręgi społeczne.

 - Majątek podlegający uwłaszczeniu

Za majątek podlegający uwłaszczeniu rozumie się niestrategiczne produkcyjny majątek państwowy Polski, który w 1989
roku był w miarę dokładnie zinwentaryzowany obejmujący ponad 8300 przedsiębiorstw państwowych w tym PGR-y.
 
Polscy handlarze mieniem narodowym , którzy nie dopuścili do Powszechnego Uwłaszczenia, powinni być osądzeni
w Majątkowym Trybunale Narodowym jako zdrajcy Ojczyzny . W kodeksy trzeba wprowadzić przestępstwa przeciwko
Narodowi i Państwu Polskiemu, nie podlegające przedawnieniu. O nadużyciach świadczą tysiące przykładów np.: były
wiceminister kupił od agencji państwowej ponad 20 000 hektarów płacąc po 20 groszy za 1m2, czyli 2000 zł za hektar,
gdy rolnicy okoliczni nie mogli dokupić dla powiększenia swych areałów po kilka hektarów w cenie do 10 000 zł za
hektar. Należy też ograniczyć wielkość własności ziemi np. do 300 hektarów i preferować gospodarstwa rodzinne.
Dla przekupienia przywódców zakładowej Solidarności dawano im bardzo duże bezzwrotne pożyczki pod warunkiem,
że ich zakład zostanie sprywatyzowany. Tacy związkowcy udawali obronę zakładu a w rzeczywistości współpracowali
z niszczącymi zakład urzędnikami i są współwinni zniszczeniu zakładu .
W kalkulacjach wartościowych majątku zawsze przyjmuje się ceny odtworzeniowe, które są realistyczne co do miejsca
 i warunków w jakich jest majątek.
 Proces uwłaszczania zostanie także wykorzystany do zamiany nadań dzierżaw wieczystych na akty własności na
Ziemiach Odzyskanych i ziem nadanych w reformie rolnej.
 …………………………………………………………….

- Zasady uwłaszczenia( wg koncepcji z 1992 r.)

Uwłaszczeniu podlegają wszyscy obywatele Polski urodzeni do 4 czerwca 1989 roku zameldowani w Polsce do tego dnia.
W imieniu osób małoletnich przydziałami uwłaszczeniowymi zarządzają rodzice. Przydziały uwłaszczeniowe dla
sprawności objęcia większych obiektów mogą być komasowane w linii prostej w rodzinach np., dziadkowie, rodzice, dzieci,
wnuki. Dla Polaków potomków zesłanych na Wschodzie pozostawia się majątek 70 mld dolarów do ich uwłaszczenia
po przeprowadzeniu akcji repatriacyjnej powrotu ich do Ojczyzny.
 
 Podstawą uwłaszczenia jest inwentaryzacja majątku państwowego na dzień 4 czerwca 1989 roku oraz reprywatyzacja
majątku małego i średniego, o ile nie narusza ona podstaw bytu obecnych właścicieli, niejednokrotnie od dwóch pokoleń
 w dobrej wierze zajmujących lokale i ziemię. Majątek przekazany przez państwo w ramach reformy rolnej czy
przydziałów obywatelskich: mieszkania w kamienicach , działki jest uznany przez Uwłaszczenie o ile nie jest przestepczy.
Inwentaryzację majątku państwowego przeprowadzą w ciągu jednego roku 2800 Komisji Inwentaryzacyjnych
obejmujących każdą gminę i dzielnicę a ewidencję prowadzić będzie Skarb Państwa i Ministerstwo Uwłaszczenia.
Komisje te oprą się na dorobku Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych dla społecznego nadzoru nad uczciwością inwentaryzacji.
Dla sprawnego i nie kosztownego nadawania notarialnych aktów własności oraz uporządkowania ksiąg wieczystych
powstanie Informatyczny System Ewidencji Własności oparty na uporządkowanej ewidencji ziemi.
Proces uwłaszczenia rozpocznie się od nadaniu każdemu obywatelowi bankowego Uwłaszczeniowego Konta Własności
/UKW/ wg uporządkowanego systemu związanego z systemem PESEL powiększonego o konto rodzinne. Nadanie aktu
własności na określoną kwotę wartości będzie ewidencjonowane na tym koncie. UKW mają wspólną numerację rodzinną
dla objęcia członków rodzin, w tym osób nie pełnoletnich. Konta Własności otwiera się z równą dla wszystkich ustaloną
kwotą Należności Uwłaszczeniowej po stronie „WINIEN” a nadanie aktu własności o określonej wartości powiększa stronę
„MA” Proces Uwłaszczenia można uważać za zakończony po zrównoważeniu na szczeblu kraju w Banku Centralnym kont
„WINIEN” i „MA” dla wszystkich obywateli. Wówczas Polska stanie się w dominującej części własnością Polaków
i powstanie masowa/ dominująca/ tak zwana Klasa Średnia, która zapewnia właściwy porządek ustrojowy i harmonię
społeczną.
 
Administracyjne czynności przydzielania należności uwłaszczeniowych prowadzić będą wytypowane banki państwowe
( narodowe) : centralny, regionalne i dawniejsze wojewódzkie , każdy na swoim poziomie zaczynając od dołu.
Uwłaszczanie prowadzi się majątkiem znajdującym się najbliżej miejsca i regionu zameldowania a wszelkie nierówności
bilansu majątku państwowego przekazuje wyżej do bilansowania na wyższym poziomie. Na szczeblu centralnym, w skali
kraju wartość należności uwłaszczeniowych i potrzeb uwłaszczeniowych się równoważą.
Reforma uwłaszczeniowa jest reformą ustrojową i może się rozpocząć od przejęcia władzy w Polsce przez siły polityczne
jednoznacznie związane z interesem Narodu i Państwa Polskiego. Rządu Narodowego, jego wola polityczna powinna się
wyrazić w uchwaleniu Ustawy Uwłaszczeniowej zawierającej w sobie: powołanie Skarbu Państwa jako instytucji
gospodarującej mieniem państwowym, Prokuratorii Generalnej jako organu prokuratorskiego nadzorującego uczciwość
zarządzania tym majątkiem, Majątkowego Trybunału Narodowego jako organu sądowniczego sprawnie rozstrzygającego
sprawy majątku państwowego-narodowego oraz Ministerstwa Uwłaszczenia jako organu reprezentującego interesy
społeczeństwa w dokonaniu rzetelnego uwłaszczenia . Po wprowadzeniu uwłaszczenia ocenia się że średnie dochody
ludności wzrosną 3,5 razy. Przeciętnie można sobie to wyobrazić mnożąc obecne dochody Polaków przez 3,5, wówczas
można to porównać z przeciętnym stanem dochodów ludności Niemiec.
 
Po powstaniu Rządu Narodowego i uruchomieniu tych instytucji koncepcja uwłaszczenia może zostać wprowadzona
w życie oraz przynieść w pełni oczekiwane pozytywne rezultaty.
Bez przejęcia władzy przez RZĄD NARODOWY powszechne uwłaszczenie jest trudno osiągalną ze względu na brak woli
politycznej władz do przeprowadzenia Powszechnego Uwłaszczenia.
 Za Zarząd Krajowy POLSKIEGO RUCHU UWŁASZCZENIOWEGO /nr rej. 33/1996 rok/
Przewodniczący (-) Jan G. Grudniewski. 601 361 962 , 23 maja 2014 r.
 
 KTO NIE WALCZY O WŁADZĘ WE WŁASNYM KRAJU, NIE ZASŁUGUJE NA LEPSZY LOS JGG

Źródło: wolna-polska.pl (http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/05/Program-uw%C5%82aszczeniowy-2014-r.pdf)