Author Topic: Modelowe miasteczko ekoenergetyczne Güssing – studium przypadku  (Read 902 times)

Offline Viola tricolor

  • Sen płytki
  • *
  • Posts: 48
  • Reputacja: +2/-0
Miasto  Güssing  jest  stolicą  tradycyjnie  słabego  strukturalnie  regionu  z  ok.  27  tysiącami mieszkańców.
Jeszcze w  roku 1988 statystyki zaliczały ten region do najsłabszych w Austrii.  Z powodu niekorzystnego położenia na terenie przygranicznym ze Słowenią i Węgrami nie było wtedy żadnych większych skupisk przemysłu czy drobnej wytwórczości a w całym okręgu nie było infrastruktury komunikacyjnej (ani linii kolejowej
ani autostrady). Skutkiem tego był brak miejsc pracy,  wysoki 70% wskaźnik osób pracujących przez cały tydzień poza miejscem zamieszkania i wysoki wskaźnik emigrującej z miasta ludności. Dodatkowym problemem był odpływ kapitału z regionu spowodowany zakupami energii i surowców (olej, prąd, paliwa), podczas gdy istniejące zasoby (ok. 40% powierzchni okręgu to tereny leśne) były prawie nie wykorzystywane.
W 1990 roku został w Güssing opracowany model, który przewidywał odstąpienie w 100% od zaopatrzenia  w  energię  ze  źródeł  konwencjonalnych. Celem  było,  najpierw  Güssing,  a następnie cały region, zaopatrywać w energię przez dostępne na miejscu roślinne surowce odnawialne i przez to  stworzyć nową  wartość  w regio
nie.  Model dotyczył wytwarzania ciepła, paliw i prądu.
Pierwsze przedsięwzięte działania dotyczyły konsekwentnego wprowadzenia oszczędności w zużyciu energii w mieście Güssing. Dzięki optymalizacji zużycia energii we wszystkich budynkach znajdujących się w centrum gminy można było zmniejszyć to zużycie prawie o połowę. W konsekwencji  poprzez budowę w mieście i
w regionie licznych instalacji do wytwarzania energii  realizacja modelu posuwała siędo przodu. W ten sposób udało się stworzyć  instalację  do  produkcji  biodiesla  na  bazie oleju  rzepakowego,  zainstalować  2
sieci  ciepłownicze  w  różnych  częściach  gminy  Güssing, a  w  końcu  zaopatrywać  z  sieci ciepłowniczej samo miasto Güssing w ciepło uzyskane na bazie drewna. W końcu w 2001 roku dzięki budowie elektrociepłowni na biomasę drzewną w nowoopracowanej technologii zgazowania  parą  wodną  mogła  zostać  osiągnięta  samowystarczalność    energetyczna. Obecnie w Güssing w bilansie rocznym energii cieplnej, paliw i prądu
wytwarza się więcej energii z surowców odnawialnych niż miasto potrzebuje w rzeczywistości.

Do głównych instalacji wytwarzających energię na bazie surowców odnawialnych należą:
― Elektrociepłownia Güssing  - zgazowanie biomasy,
― Ciepłownia Güssing  - spalanie biomasy,
― Ciepłownia Urbersdorf – spalanie biomasy,
― instalacja do produkcji biodiesla,
― biogazownia rolnicza – na bazie gnojowicy i odpadów produkcji rolniczej,
― instalacja fotowoltaiczna – energia słoneczna,
― Elektrociepłownia II – zgazowanie biomasy.

Poprzez  realizację  innowacyjnej  koncepcji  energetycznej  został  uruchomiony  trwały proces rozwoju całego regionu, podczas którego „ginący region” przekształcił się w ciągu 15 lat w region o wysokim poziomie i jakości życia.

Güssing as a Model for regional Economic Improvement
https://www.youtube.com/watch?v=H1WsbQQNsV0

Güssing - Erste energieautarke Stadt Österreichs
https://www.youtube.com/watch?v=SkHOPa56xNc

Źródło:
http://www.cedres.pl/sites/default/files/Modelowe%20miasteczko%20ekoenergetyczne%20Guessing%20%E2%80%93%20studium%20przypadku.pdf
"Żyj prosto. Konsumuj mniej. Myśl więcej..."