Author Topic: Proces powstania nowoczesnych narodów  (Read 2568 times)

Offline BladyMamut

 • Administrator
 • WyBudzony
 • *
 • Posts: 2 560
 • Reputacja: +12/-0
Proces powstania nowoczesnych narodów
« on: (Wed) 02.04.2014, 00:47:54 »
ykład NAI pt: Proces powstania nowoczesnych narodów cz.1 (2:33:39)
https://www.youtube.com/watch?v=nTSKCd-qxX4

Wykład NAI pt: Proces powstania nowoczesnych narodów cz.2 (2:07:31)
https://www.youtube.com/watch?v=4G9wsUEDeOY

Wykład NAI pt: Proces powstania nowoczesnych narodów cz.3  (2:32:57)
https://www.youtube.com/watch?v=aokiNkphqVE
« Last Edit: (Mon) 18.05.2015, 23:09:36 by Anomalia »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje

Offline BladyMamut

 • Administrator
 • WyBudzony
 • *
 • Posts: 2 560
 • Reputacja: +12/-0
Istnienie lub nieistnienie świadomości narodowej.
« Reply #1 on: (Wed) 02.04.2014, 00:52:39 »
Wykład NAI pt: Istnienie lub nieistnienie świadomości narodowej. (2:09:18)
https://www.youtube.com/watch?v=ZbvNAP9BtFQ
« Last Edit: (Mon) 18.05.2015, 22:56:34 by Anomalia »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje

Offline BladyMamut

 • Administrator
 • WyBudzony
 • *
 • Posts: 2 560
 • Reputacja: +12/-0
Odp: Proces powstania nowoczesnych narodów
« Reply #2 on: (Sat) 03.10.2015, 18:52:06 »
Proces powstawania nowoczesnych narodów   
    
Notatki z seminariów doc. Kosseckiego: 11, 25 II i 11 III 2014 r.
 
Procesami powstawania naczelnych związków społecznych zajmowała się z powodzeniem już przedwojenna nauka polska.

Siatka pojęciowa polskiej szkoły socjologicznej jest bardziej diagnostyczna, niż np. amerykańska ("nie łapiąca" pewnych zjawisk). Niestety, od dorobku polskiej nauki - nie tylko na tym polu - jesteśmy po 1948 roku skutecznie odcinani (skrypt Petrażyckiego/Piętki jest nawet trudniej dostępny, niż książki Konecznego).

Quote
Grupa społeczna to minimum trzy osoby.

Entropia od 1914 roku rośnie, nie spada - globalizm był faktem już za czasów kolonialnych. Niezależnie od prób przeciwdziałania ze strony USA i UE, na czoło w sterowaniu międzynarodowym wysuwać się będą Chiny i Indie.

Dwa z wyróżników cywilizacyjnych podane zostały explicite dopiero przez p. docenta Kosseckiego (Koneczny o nich pisał, ale nie wprost).
Są to:
1. Stosunek do prawdy - kluczowy z cybernetycznego punkty widzenia;
2. Istnienie (lub nieistnienie) świadomości narodowej.

Według Konecznego świadomość narodowa istnieje tylko w tych populacjach, w których funkcjonują poprzednie wyróżniki, tj. monogamiczna rodzina, opanowanie czasu i oddzielenie prawa prywatnego od publicznego.

Definicja:
Przez naczelny związek społeczny rozumiemy taki związek, który obejmuje swoimi funkcjami wszystkie dziedziny życia na danym etapie jego rozwoju.

1. Związki jednokrewne to takie, w których łącznik biologiczny w postaci pochodzenia od wspólnego przodka (realnego lub hipotetycznego) odgrywa istotną rolę (biologizm).
Na wczesnych etapach rozwoju musi to być faktyczny przodek biologiczny; na wyższych etapach już nie - wystarczy legenda, przekonanie o istnieniu takiego czynnika biologicznego.
a. Rodzina (diagnostyczna definicja polskiej przedwojennej socjologii: związek rodziców i dzieci)
Małżeństwo dzięki posiadaniu dzieci przekształca się w rodzinę, a na pewnym etapie życia dziecka rodzina obejmuje wszystkie dziedziny jego życia.
Zatem: główną funkcją rodziny jest rodzenie i wychowanie dzieci. Majstrowanie przy rodzinie ma daleko idące skutki.
b. Ród. Jest to zespół rodzin wywodzących się od wspólnego przodka biologicznego.
Na tym etapie zaczynają się kształtować zalążki wymiaru sprawiedliwości w postaci zemsty rodowej (obowiązek mszczenia się spoczywa na wszystkich członkach rodu) oraz zaczątek władzy w postaci starszyzny rodowej. Powstają też zalążki rodowego prawa.
c. Szczep (plemię) - zespół rodów złączonych osobą wspólnego przodka (czasem legendarnego - dopiero na tym etapie związek biologiczny zaczyna się „uinformacyjniać”).
Powstają zaczątki scentralizowanej, mniej kolektywnej władzy (książę plemienny).

Quote
Elementy germańskiej jednokrewności eksponował Hitler.

2. Związki różnokrewne to takie, w których łącznik biologiczny nie odgrywa istotnej roli (w każdym razie nie jest decydujący)
a. Narodowość (nie mylić z narodem!) Jest to związek społeczny złączony wspólnotą etnograficzną: wspólny język, religia, obyczaj (kultura). Narodowość tym różni się od narodu, że nie posiada poczucia państwowego i nie dąży do posiadania własnego państwa.
b. Lud: zespół szczepów lub narodowości, stanowiący ludność jednego państwa (np. populacja Austro-Węgier, ZSRR, Polski przedwojennej z ok. 30% mniejszości).
c. Społeczność to lud, w którym nastąpił gospodarczy podział funkcji między poszczególne grupy ludności (np. klasy społeczne lub regiony), w ramach jednego państwa (np. społeczność radziecka).
d. Państwo (nie w sensie definicji prawnej, tylko w ujęciu polskiej szkoły socjologicznej): naczelny związek różnokrewny, obejmujący swoimi funkcjami porządek formalno-prawny (zatem występująca obecnie w Ustawie Zasadniczej zbitka frazeologiczna „państwo prawa” jest tautologią).
e. Naród (nie mylić z narodowością): naczelny związek różnokrewny, obejmujący swoimi funkcjami całość życia społecznego, w tym etykę i prawo. (Definicja za Petrażyckim&Piętką.)

Quote
Można uznać, że istnieje "lud europejski", ale społeczność raczej nie. W ogóle unijny związek jest, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, wątpliwy. Co więcej, Unia jest mieszanką cywilizacyjną.

Quote
Marksistowska definicja państwa: państwo to aparat przymusu, opartego o prawo.

Koneczny definiował te pojęcia inaczej. Wg niego naród to zrzeszenie cywilizacyjne posiadające ojczyznę i język ojczysty, oraz wspólne cele spoza materialnej walki o byt (same cele gospodarcze były niewystarczające). Podkreślał przy tym, że państwo jest zrzeszeniem przymusowym, opartym o prawo (wojsko, policja, sądy, poborcy podatkowi itd.), a naród związkiem dobrowolnym, opartym o etykę i ideologię (stąd w turańszczyźnie nie można mówić o narodzie). Uważał również, że w ramach cywilizacji łacińskiej istnieją kultury związane z narodami.
Są też inne definicje narodu, np. „związek społeczny posiadający ojczyznę i wspólny język” (jedna z definicji socjologicznych).
Podejście biologistyczne jest wręcz zaprzeczeniem polskiej myśli socjologicznej.

Proces powstawania nowoczesnych narodów to proces wciąż jeszcze nie zakończony.

Naród, rozumiany jako proces sterowania, musi mieć zasadniczy cel (ideologia) oraz metody jego urzeczywistniania (strategia i taktyka). Istotą narodu jest istnienie świadomości narodowej, osobiste poczucie poczucie przynależności narodowej (jednolity język nie jest konieczny - np. w Szwajcarii mówią trzema, a nawet czterema&nbdsp;- jeśli wliczyć retroromański - językami).

Jednym z założeń ideologii liberalno-wolnomularskiej jest zacieranie różnic między narodami.

Quote
Łacina była językiem katolickiej elity we wszystkich krajach; podobnie z punktu widzenia socjotechniki hebrajski przyjęty jako język urzędowy Izraela nie uprzywilejowywał żadnej z żydowskich grup.
Od 1929 r. drugim językiem urzędowym Kościoła jest włoski.

Quote
Od lat '30 (od rozprawienia się z trockistami) komunizm był de facto rosyjskim imperializmem, jedynie „pomalowanym na czerwono” na potrzeby międzynarodowego marketingu.

Aby powstał naród, musi pojawić się jego pojęcie, idea, i przyjąć się w odpowiednio licznej i wpływowej części społeczeństwa. W Polsce ta idea wykształciła się dosyć wcześnie, najwcześniej w Europie, i doprowadziła do zjednoczenia po rozbiciu dzielnicowym. Po najazdach mongolskich (błędnie nazywanych tatarskimi) zasiedlano miasta ludnością niemiecką, która nie miała jeszcze poczucia narodowego i była poddaną polskim książętom.
W średniowieczu nie było jasne, którego stanu świadomość będzie świadomością narodową. Formowała się ona na płaszczyźnie zmagań o prymat między mieszczaństwem, a rycerstwem. Mimo, że mieszczaństwo było silniejsze i miało międzynarodowe kontakty, rycerstwo zwyciężyło. Istotna była odrębność interesów rycerstwa i mieszczaństwa. Rycerstwo było gotowe pełnić służbę wojskową, chronić innych. Pańszczyzna była formą odpracowywania nie pełnionej służby wojskowej; jej brutalniejsze formy to późniejszy objaw, gdy feudalne struktury zaczął zniekształcać rynek.
W Polsce warstwie chłopskiej powodziło się stosunkowo dobrze, a rycerstwo - przekształcone z czasem w szlachtę i ziemiaństwo - stanowiło ponad 9% populacji (być może najwięcej na świecie). Tylko szlachcić mógł posiadać ziemię i broń, ale zobowiązany był do służby wojskowej (pospolite ruszenie). Mieszczanin był zobowiązany do obrony swojego miasta i mógł posiadać broń na jego terenie (bractwa kurkowe).

Quote
Przez siły reakcji (krajowej i międzynarodowej) rozumiemy te siły społeczne, które dążą do odebrania możliwości sterowania własną mocą i energią swobodną jak największej ilości ludzi.
Z całej mocy przetworzonej przez społeczeństwo jako system autonomiczny część musi być zużyta jako moc jałowa niezbędna do podtrzymania egzystencji („fundusz wegetacyjny”), część musi być zużyta do pobierania tej mocy (to nazywamy mocą roboczą), zaś to, co zostaje stanowi moc swobodną. Siły reakcyjne to te, które chcą o mocy swobodnej decydować (zerowa moc swobodna to niewolnictwo).

Od czasu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a w Polsce od Sejmu Czteroletniego, świadomość narodowa rozszerza się na mieszczaństwo (istotą polityczną rewolucji mieszczańskiej jest zdobycie przez mieszczaństwo pełni praw politycznych). Zarysowały się dwie drogi: francuska i polska. Zwrócił na to uwagę Karol Marks: jego zdaniem historia nie zna drugiego przykładu takiej szlachetności, jaką wykazała polska szlachta, dzieląc się w okresie Sejmu Czteroletniego przywilejami. Przy tym zachodziło to bez rewolucji, bez nacisku ze strony mas mieszczańskich i chłopskich. Niemniej jednak sąsiednie państwa poczuły się zagrożone i zmuszone do interwencji.
Jednak to druga droga, francuska, zdobyła ogólne uznanie, chociaż jej uprzywilejowane stany nie były skłonne rezygnować ze swoich przywilejów i, na skutek narastających sprzeczności społecznych, trzeba je było im odbierać razem z głową.
Do destabilizacji Francji była wykorzystywana m.in. masoneria (mieszczańska Francja była dla Wielkiej Brytanii jeszcze bardziej kłopotliwa, niż monarchia).

Początkowo świadomość narodowa była udziałem tylko wąskiego grona osób, następnie upowszechniła się na stan rycerski. Istota polskiej idei narodowej wykształciła się przede wszystkim w starciach z Zakonem Krzyżackim. Różnica to różnica między łacińskością a bizantynizmem. Starcie tych cywilizacyjnych koncepcji chrześcijaństwa nastąpiło na soborze w Konstancji (tam przede wszystkim nasz Paweł Włodkowic). Polskie podejście (informacja, a nie egzekutywa energetyczna) zwyciężyło, Uniwersytet Jagielloński stał się kuźnią polskiej myśli, Polska stała się (także informacyjnym) przedmurzem chrześcijaństwa.

Quote
System prawny Bizancjum był świetnie rozwinięty, ale w pewnym momencie zaczęło mu brakować realnej, społecznej podstawy. Czy normy prawne funkcjonują, zależy od wielkości grupy ludzi, dla której reguły prawne mają oparcie w wewnętrznej postawie etycznej. [To wymagałoby doprecyzowania - wielkość progowa tej grupy jest chyba silnie zależna od warunków, np. inna w warunkach okupacji, inna w społeczeństwie silnie zhierarchizowanym, klasowym, itd. MT]

Proces powstawania nowoczesnych narodów ma dwa aspekty: wewnętrzny i zewnętrzny.

Zewnętrzny polega na wyodrębnieniu się spośród innych społeczności i uświadomieniu sobie tej odrębności. W drugim etapie powstają wewnętrzne więzi, obejmujące całość kultury społecznej, inaczej mówiąc stworzenie i rozwój kultury narodowej oraz jej upowszechnienie wśród wszystkich członków społeczeństwa.
W miarę rozwoju kultury narodowej występuje z jednej strony silna tendencja do powstawania państw narodowych, w związku z czym narody, które nie mają państwa, starają się je uzyskać. Narody podzielone, żyjące w wielu państwach, jednoczą się (np. Włochy, Niemcy).
Równocześnie zachodzi proces wewnętrznego scalania narodu: dążenie do pełnego udziału wszystkich warstw społecznych w życiu narodowym.
Aspekt zewnętrzny prowadzi do powstawania ruchów narodowych, a wewnętrzny - ruchów klasowych.

Światowa reakcja starała się skutecznie przeciwstawiać sobie ruchy narodowe i klasowe, przede wszystkim przy pomocy prowokacji policyjnych [a obecnie środkami wojny informacyjnej - MT]. Z punktu widzenia sił reakcyjnych łączenie się ruchów społecznych i narodowowyzwoleńczych oraz Kościoła jest niebezpieczne. (Nb. Dmowski i Piłsudski nigdy nie stanęli przeciwko sobie.)

Walka:
1. Ideologiczna - dotycząca wyznaczania celów. Dywersja ideologiczna polega na podsuwaniu celów fałszywych lub nieodpowiednich;
2. Strategiczna: polega na wskazywaniu błędnych metod ogólnych osiągania celu;
3. Operacyjna: jak wyżej, w odniesieniu do metod i celów szczegółowych;
3. Taktyczna (najniższy szczebel).

Terroryzm się nie sprawdza! Terroryści mają słabo opracowaną stronę pozytywną, a grupy preferujące walkę energetyczną są łatwe do rozpracowania i manipulowania.

Co charakterystyczne, obecnie zarówno IPN jak i Ruch Narodowy wskazują jako wzór i wytwarzają presję właśnie na walkę energetyczną (np. Żołnierzy Niezłomnych). Tymczasem Żołnierze Niezłomni nie mieli żadnego zaplecza politycznego, od nich nie można się nauczyć walki, bo przegrali.
W tradycji poświęcenia nie ma nic złego, ale tego rodzaju metod nie należy stawiać za wychowawczy ideał.

Wykład NAI pt: Istnienie lub nieistnienie świadomości narodowej.
https://www.youtube.com/watch?v=ZbvNAP9BtFQ

Źródło: http://mufti.polacy.eu.org/4787/proces-powstawania-nowoczesnych-narodow/

Ruchy Klasowe Ruchy Narodowe 11.03.2014
https://www.youtube.com/watch?v=6F8kJcDuOvU

Ruchy społeczne i narodowe - Józef Kossecki
https://www.youtube.com/watch?v=yhuJncbzIkQ


Zobacz na:
Jednostronne teorie rozwoju społecznego
https://forum.wybudzeni.com/index.php?topic=1430.0
Ideologia, strategia, sztuka operacyjna i taktyka w ruchu demokratyczno-narodowym
https://forum.wybudzeni.com/index.php/topic,1432
Naukowe podstawy nacjokratyzmu - wieczór autorski Doc. Kosseckiego
https://forum.wybudzeni.com/index.php?topic=1793.0
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje

Offline BladyMamut

 • Administrator
 • WyBudzony
 • *
 • Posts: 2 560
 • Reputacja: +12/-0
Odp: Proces powstania nowoczesnych narodów
« Reply #3 on: (Sun) 17.01.2016, 18:18:26 »
doc. Józef Kossecki - Definicja pojęcia reakcji
https://www.youtube.com/watch?v=Z9E-z4EtZ48

Siły reakcyjne to są te wszystkie siły, które starają się maksymalnej ilości ludzi odebrać ich moc swobodną i skumulowaną przez nich energię swobodną.

O krajowych i światowych siłach reakcyjnych - J. Kossecki [anarchizm, terroryzm, rozmywanie]
https://www.youtube.com/watch?v=n5wL7GmKsdE

Jest to fragment wykładu NOC 13  HD Procesy narodowotwórcze z serii wykładów Nauka o cywilizacjach

Prze reakcyjne siły społeczne rozumiemy wszystkie te, których celem jest pozbawienie większości społeczeństwa własnego i innych społeczeństw mocy i energii swobodnej, czyli tej części energii ludzkiej, która zostaje ludziom po zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych i wykonaniu pracy niezbędnej do pobrania tej energii z otoczenia w takiej w takiej czy innej formie, albo zabezpieczenia się przed jej utratą. Moc swobodna jeśli jest skumulowana w czasie to mówimy o energii swobodnej.

W atmosferze szpiegomanii najlepiej czują się prawdziwi szpiedzy.

Fragment z ksiażki Tajemnice mafii politycznych Józefa Kosseckiego: "W 1880 roku anarchiści we Francji zamierzali rozpocząć akcję terrorystyczną na większą skalę. Między innymi mieli oni zamiar wysadzić w powietrze pałac Bourbonów, który był siedzibą Izby Deputowanych. Równocześnie radykałowie z Yves Guyotem na czele ostro atakowali prefekturę policji, oskarżając ją o to, że stosuje ona metody z okresu Drugiego Cesarstwa i w związku z tym stanowi niebezpieczeństwo dla Republiki.
W radzie miejskiej Paryża prefekt policji paryskiej, Ludwik Andrieux, często musiał bronić się przed atakami radykałów, którzy dysponując dużymi środkami materialnymi i dzięki temu korzystając w pełni z wolności prasy cieszyli się popularnością wśród szerokich kręgów burżuazyjnego społeczeństwa ówczesnej Francji. Byli oni dla niego o wiele groźniejszymi przeciwnikami niż anarchiści dysponujący bardzo skromnymi środkami i mogący liczyć na bardzo ograniczone grono zwolenników.
Anarchiści marzyli w tym czasie o wydawaniu nowego pisma, w którym mogliby propagować swą doktrynę, nie mieli jednak na to środków pieniężnych. Prefekt Andrieux postanowił przyjść im z pomocą. Uważał on, że jaskrawe, otwarte propagowanie haseł czynnego anarchizmu skompromituje skrajne żywioły rewolucyjne w opinii większości burżuazyjnego społeczeństwa ówczesnej Francji. Poza tym miał zamiar przeniknąć poprzez redakcję subwencjonowanego przez siebie pisma do samego centrum ruchu anarchistycznego i uzyskiwać tą drogą informacje o planach anarchistów, dzięki czemu policja mogłaby im w porę zapobiegać.
Prefekt Andrieux w swych pamiętnikach tak pisał na ten temat:
„Nie tłumi się doktryn, blokując ich wypowiadanie, te zaś,
0 które tu chodzi, nie zyskują na tym, że stają się znane".
„Dać gazetę anarchistom, to znaczyło zresztą tyle, co założyć telefon między pokojem spiskowców a gabinetem prefekta policji".
„Nie ma się sekretów przed dostarczycielem funduszów i odtąd miałem wiedzieć, dzień po dniu, o najbardziej tajemnych planach. Pałac Bourbonów miał być uratowany; przedstawiciele narodu mogli obradować w spokoju".
„Nie myślcie państwo, że wystąpiłem wobec anarchistów brutalnie z zachętą prefekta policji..."
„Do jednego z naj czynniej szych i najinteligentniejszych z nich posłałem dobrze ubranego obywatela. Oświadczył on, że "dorobiwszy się pewnego majątku na handlu materiałami aptecz¬nymi pragnie poświęcić część swych dochodów na poparcie propagandy anarchistycznej".
„Ten bourgeois, który chciał być zjedzony, nie wzbudził żadnego podejrzenia w towarzyszach. Przez jego ręce złożyłem kaucję w kasie państwowej i ukazało się pismo „La Révolution Sociale".
„Był to tygodnik, moja szczodrobliwość drógisty nie szła tak daleko, abym miał pokrywać koszta pisma codziennego'".
„Jeżeli prawdą jest, że spiskowcy skłonni są do nieufności, to dodać należy, że najczęściej podejrzenia ich idą w fałszywym kierunku. Łatwo zarzucają szpiegostwo swym towarzyszom, lecz gdy jakiś agent wciśnie się do ich grona, przyjmą go jak brata i dają się wziąć na jego obietnice. Skłonny jest do złudzeń człowiek, który od długiego czasu żyje nadzieją: podejrzliwy i naiwny - oto cecha konspiratora".
„Codziennie dookoła stołu redakcyjnego zbierali się najpoważniejsi przedstawiciele partii czynu; wertowano wspólnie korespondencję międzynarodową; rozważano środki, jakie należało przedsiębrać, aby położyć kres „eksploatacji człowieka przez człowieka"; komunikowano sobie recepty, jakie nauka wydaje na użytek rewolucji".
„Byłem zawsze reprezentowany na naradach i w razie potrzeby komunikowałem moją opinię".
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje